1934

Leda Mileva, family photo, Christmas (from left to right: Anastasia Kassabova, Penka Kassabova, Mila Geo Mileva, Bistra Mileva, Maria Vladimirova, Leda Mileva, and Milyu Kassabov), Stara Zagora

 

© 2017 ledamileva.com | Sitemap

Website by Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022